Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Version 1.1
Villkoren senast reviderade 2021-10-22

Dessa Villkor skall gälla som bindande avtal mellan Customs Software Europe AB (hädanefter benämnt Leverantören) och Beställaren (gemensamt benämnda Parterna) av AXCS-Tjänsterna eller andra av Leverantören tillhandahållna Tjänster.

1. Tjänsterna

AXCS-Tjänsterna består av lagrings-, sammanställnings- och analysverktyg som säkerställer en komplett, med tullagstiftningen överensstämmande funktion för hantering av tulldeklarationer. Användning av Tjänsterna kan kräva att tekniska specifikationer, t.ex. i form av kompatibla enheter, anslutning till Internet eller viss programvara är uppfyllda. Beställaren samtycker genom att acceptera dessa Villkor till att det är Beställarens eget ansvar att tillse att sådana tekniska specifikationer är uppfyllda. Beställaren bekräftar genom att acceptera dessa Villkor att Beställaren är medveten om att Tjänsternas funktion kan komma att påverkas av dessa faktorers prestanda. Beställaren samtycker till att själv ansvara för att ovanstående faktorer är kompatibla med Tjänsterna. Tjänsterna, dess funktioner samt alla delar av Tjänsterna är tillgängliggjorda på svenska och är tillgängliga i Sverige. Leverantören ger inga garantier eller utfästelser för att Tjänsterna är tillgängliga eller funktionella utanför Sveriges gränser. Villkoren omfattar även testperioder och andra former av tillfällig användning, t.ex. Betatjänster. Beställaren samtycker till att endast använda Tjänsterna till de ändamål som är tillåtna enligt dessa Villkor samt i de fall det är tillämpligt, gällande lagstiftning, förordningar och gängse praxis. Leverantören förbehåller rätten att begränsa antalet konton som kan skapas från en enhet, antalet enheter som är kopplade till ett konto samt antalet konton som är kopplade till en och samma Beställare. Leverantören förbehåller rätten att tillfälligt eller permanent stänga av konton och/eller användare om de bryter mot dessa Villkor eller andra föreskrifter som Leverantören har uppställt, eller mot i lag eller myndighetsföreskrifter uppställda villkor. I de fall en användare eller ett konto skulle utgöra en akut säkerhetsrisk för Tjänsternas funktion eller för andra användare av Tjänsternas ska Leverantören ha rätt att omedelbart stänga av användaren och avsluta det eller de konton som användaren är associerad till.

2. Personuppgifter

Genom att godkänna dessa villkor samtycker Du till att dina personuppgifter behandlas av Leverantören i den mån det är nödvändigt för att Tjänsterna skall kunna användas. Det är Leverantörens skyldighet att tillse att uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. I de fall den person som har godkänt dessa villkor återkallar sitt samtycke till lagring av personuppgifter enligt 12 § Personuppgiftslagen (1998:204), kommer Tjänsterna att blockeras till dess en annan behörig person hos Beställaren har godkänt dessa Villkor och samtyckt till lagring av personuppgifter enligt detta stycke. Beställaren skall inte ha någon rätt till kompensation för den tid som tjänsterna är otillgängliga med anledning av en blockering av sådant slag. Det åligger Beställaren att tillse att ingen obehörig har tillgång till Tjänsterna.

3. Behörighet

DU SOM ÄR ANSTÄLLD I ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ÄR FÖRETRÄDARE FÖR ETT BOLAG, EN ORGANISATION, FÖRENING ELLER ANNAN FORM AV ASSOCIATION OCH SOM GODKÄNNER DESSA VILLKOR INTYGAR GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR ATT DU HAR EN SÅDAN STÄLLNING ELLER FULLMAKT INOM DET BOLAG, DEN ORGANISATION, FÖRENING ELLER ANNAN ASSOCIATION I VILKEN DU TJÄNSTGÖR ELLER SOM DU FÖRETRÄDER, SOM GÖR DIG BEHÖRIG ATT BINDA DIN HUVUDMAN TILL DETTA AVTAL. OM DU REGISTRERAR DIG FÖR TJÄNSTERNA TROTS ATT DU SAKNAR SÅDAN BEHÖRIGHET SÅ SAMTYCKER DU OCKSÅ TILL OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU PERSONLIGEN KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR DE SKADOR OCH KOSTNADER, INNEFATTANDE MEN INTE UTESLUTANDE UTEBLIVNA ABONNEMANGSAVGIFTER, ROYALTIES ELLER LICENSAGIFTER, MEN ÄVEN ADMINISTRATIVA KOSTNADER, KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD, SKADESTÅND, VITEN OCH BÖTER SOM KAN UPPSTÅ SÅVÄL FÖR DIN ARBETSGIVARE SOM FÖR LEVERANTÖREN I DET FALL EN TVIST SKULLE UPPSTÅ KRING AVTALETS GILTIGHET OCH/ELLER AVTALETS BETYDELSE OCH DESS EFFEKTER.

4. Definitioner

I dessa Villkor gäller följande definitioner:

  1. Tjänsterna syftar till varje enskild tjänst som Leverantören för tillfället tillhandahåller, tidigare har tillhandahållit eller i framtiden kan komma att tillhandahålla enligt dessa Villkor.
  2. Beställare är den part som genom att på Leverantörens webplats registrerat sig för Tjänsterna, eller på annat sätt har kontaktat Leverantören och på så vis beställt Tjänsterna, och har accepterat dessa Villkor.
  3. Enhet syftar till varje teknisk apparatur varigenom Beställare och Användare kan ha tillgång till Tjänsterna.
  4. Konto är varje Beställares tillgång till tjänsten. En Beställare kan ha flera olika konton. Ett konto handhas av en Användare.
  5. Användare är varje fysisk eller juridisk person som genom anställningsförhållande eller annat bemyndigande företräder Beställaren genom praktisk användning av Tjänsterna.
  6. Skyddsvärd information är information av det slag som definieras i 1 § Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

5. Ändringar och uppdateringar av villkoren

Leverantören har rätt att ändra och uppdatera Tjänsterna och Villkoren från tid till annan. Om Villkoren eller Tjänsterna ändras på ett sådant sätt att Tjänsterna avsevärt försämras avseende funktionalitet ska Leverantören skyndsamt informera Beställaren som i sådant fall ska ha rätt att omgående efter att ett sådant meddelande har gjorts tillgängligt för Beställaren ha rätt att bryta avtalet med omedelbar verkan. Ovanstående gäller endast under förutsättning att det inte på grund av lagstiftningsåtgärder, andra juridiska åtgärder, myndigheters krav eller åtgärder, naturkatastrof, annan form av katastrof, strejk, arbetsavbrott, krig, tekniska avbrott eller andra liknande omständigheter över vilka Leverantören inte kan råda, varit orimligt för Leverantören att lämna ett sådant meddelande eller nödvändigt att förändra Tjänsterna eller Villkoren på det sätt som gjorts. Inte heller i händelse av att förändringen har berott på förändringar vars enda syfte har varit att åtgärda akuta problem med tillhandahållandet av Tjänsterna skall beställaren ha rätt att bryta avtalet. Rätten att bryta avtalet med omedelbar verkan på grund av försämrade Villkor eller funktioner gäller inte i de fall som Tjänsterna tillhandahålls som Betatjänster. Beställaren ska ha rätt till en proportionerlig återbetalning av en eventuell förskottsbetalning i händelse av att Beställaren vill säga upp Tjänsterna med anledning av förändringar i Tjänsterna eller i Villkoren. Leverantören ansvarar dock inte gentemot Beställaren för förändringar i Tjänsterna eller i Villkoren för Tjänsterna som har gjorts i enlighet med ovanstående undantag. Leverantören förbehåller rätten att när som helst ändra dessa Villkor och att göra tillägg till dessa Villkor i form av ytterligare villkor för användning av Tjänsterna samt att hänvisa till andra avtal och villkor som då kommer att vara gällande för användning av Tjänsterna.

6. Beställarens förpliktelser som användare

Tjänsternas funktionalitet är beroende av att de filer som ska lagras är av ett visst format. Det är Beställarens ansvar att tillse att filerna som laddas upp i syfte att lagras med Tjänsterna har det filformat och är av sådan kvalitet som Tjänsterna kräver. Det är Beställarens ansvar att de avgifter som Beställaren har förbundit sig att gälda till Leverantören som ersättning för användandet av Tjänsterna blir betalade inom den tid som föreskrivs i dessa Villkor eller som särskilt har avtalats mellan Beställaren och Leverantören. Om Leverantören inte erhåller betalning i tid för de avtalade Tjänsterna förbehåller Leverantören rätten att temporärt begränsa eller avbryta tillgången till Tjänsterna till dess att utestående fordringar har reglerats. Det är Beställarens ansvarar att de tekniska prestanda- och kompatibilitetskrav som ställs på enheter, programvara eller anslutning till Internet för att Tjänsterna skall fungera till fullo, är uppfyllda. För att Tjänsterna skall fungera till fullo är det nödvändigt att Beställaren ger Leverantören tillhandahåller underlag i form av handelsstatistik. Detta skall göras genom att Beställaren ger en eller flera utvalda personer hos Beställaren behörighet att via Tullverket inhämta sådant underlag. Det är Beställarens ansvar för att den eller de personer som Leverantören utser ges den behörighet som krävs i enlighet med separat instruktion i samband med beställning av Tjänsterna. Leverantören skall endast ges läsrättigheter och det åligger Leverantören att tillse att den information som inhämtas från Tullverket behandlas med sekretess i enlighet med Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter och dessa Villkor. Det är också Leverantörens ansvar att meddela Beställaren om någon av de utvalda personerna avslutar sin anställning hos Leverantören. Efter att Leverantören har avgett ett sådant meddelande åligger det på Beställaren att återkalla behörigheten för en sådan person. Beställaren skall ge Leverantören behörighet att ge alla de ombud som Beställaren anlitar för tulltjänster, särskilda instruktioner i syfte att ombuden skall leverera underlag i form av utfärdade tulldeklarationer till Leverantören. Det är helt avgörande för Tjänsternas funktion att Beställarens alla ombud gör samtliga tulldeklarationer tillgängliga för Leverantören. Det är Beställarens ansvar att tillse att ombuden i alla situationer följer dessa särskilda instruktioner.

7. Leverantörens förpliktelser

Leverantören skall arbeta med rimlig skicklighet och vederbörlig omsorg för att Tjänsterna skall kunna tillhandahållas på ett säkert sätt. Leverantören skall lagra handlingar i fem år eller den tid som krävs enligt lag, dock längst tio år. Leverantören lämnar inga garantier för att något innehåll inte kan utsättas för oavsiktlig skada, förvanskning eller förlust. Beställaren samtycker till att det åligger Beställaren att på eget ansvar tillse att viktig information regelbundet säkerhetskopieras på ett för Beställaren lämpligt sätt. Det är Leverantörens ansvar att tillse att sådan säkerhetskopiering kan göras av Beställaren på ett smidigt sätt. Leverantören ansvarar inte för skador, avbrott i Tjänsterna eller andra problem som drabbar Beställaren på grund av tredje parts mjukvara. Det skall helt och hållet vara Beställarens ansvar att det material som Beställaren lagrar genom användandet av Tjänsterna håller en adekvat kvalitet för att Beställaren skall kunna nyttja Tjänsterna på ett tillfredsställande sätt.

8. Data och immateriella rättigheter

Beställaren äger i alla situationer, utan omsvep, alla sina immateriella rättigheter, inklusive men inte uteslutande de immateriella rättigheter som kan komma att lagras genom användandet av Tjänsterna. Beställaren samtycker till att data samlas in, bearbetas eller behandlas endast i syfte att utöka, förbättra och utveckla Tjänsterna samt andra tjänster, funktioner och program som är eller kan komma att bli kopplade till Tjänsterna. Beställaren beviljar Leverantören ett begränsat tillstånd som ger Leverantören sådana begränsade rättigheter som Leverantören finner nödvändiga för att kunna tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna, inklusive men inte uteslutande att i syfte att marknadsföra Tjänsterna använda Beställarens firma och märke. Leverantören äger en otvetydig och obegränsad rätt till den data och kod som ligger till grund för Tjänsterna, samt övriga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsterna så som logotyper, symboler, emblem, firmor, märken och varumärken. Leverantören har rätt att samla in, överföra, behandla och bearbeta data endast i de fall det är nödvändigt för att Leverantören skall kunna tillhandahålla eller utveckla Tjänsterna samt uppfylla de övriga åtaganden som Leverantören har åtagit sig gentemot Beställarna av Tjänsterna eller genom dessa Villkor eller enligt andra avtal eller villkor eller för att uppfylla Beställarens uttalade behov.

9. Betatjänster

Leverantören kan när som helst från tid till annan erbjuda nya och uppdaterade funktioner, så kallade Betatjänster. Betatjänster är en version av Tjänsterna som erbjuds i syfte att testa nya och uppdaterade funktioner till Tjänsterna innan de tas i bruk och görs tillgängliga för samtliga Beställare och användare. I händelse att Beställaren erbjuds att använda Betatjänster kommer Leverantören särskilt uppmärksamma Beställaren genom att tydligt ange att det är Betatjänster. Genom att Beställaren accepterar att använda en Betatjänst är Beställaren medveten om att säkerhetskopiering av allt material bör ske innan användande av Betatjänsterna påbörjas och därefter med täta intervaller för att undvika och minimera eventuell skada som kan uppstå på Beställarens data. Betatjänster tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” OCH INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER GES AVSEENDE DESS FUNKTIONALITET ELLER KOMPATIBILITET. DE KAN INNEHÅLLA FEL OCH BRISTER SOM EVENTUELLT KAN UTGÖRA SÄKERHETSRISKER SOM FÖRVANSKAR, RADERAR ELLER FLYTTAR SPARAT MATERIAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ORSAKAR SKADA. BESTÄLLAREN SAMTYCKER TILL ATT ALL RISK FÖR ALLA SKADOR SAMT ALLA KOSTNADER SOM KAN KOMMA ATT UPPSTÅ I SAMBAND MED OCH SOM KAN UPPSTÅ SOM EN KONSEKVENS AV ANVÄNDANDE AV BETATJÄNSTER, INLKUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KOSTNADER FÖR SÄKERHETSKOPIERING, ÅTERSTÄLLANDE AV DATA, INTERNETKOPPLING, SKADOR PÅ UTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER HÅRDVARA, LIGGER PÅ BESTÄLLAREN. LEVERANTÖREN FÖRBINDER SIG INTE ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT FÖR BETATJÄNSTER. Eftersom syftet med Betatjänsterna är produktutveckling så ges Beställaren möjlighet att lämna synpunkter i form av kommentarer och förslag avseende användningen av Betatjänsterna. Beställaren samtycker därigenom att Leverantören får lov att använda sådana synpunkter i vilket syfte som helst förutsatt att inga andra avtal förhindrar detta eller om andra restriktioner finns som inte tillåter sådan användning.

10. Ansvarsbegränsning

Beställaren skall inte ha rätt till någon ersättning över huvud taget för så kallade följdskador, indirekta skador eller annan skada som inte har något orsakssamband med ett fel i de av Leverantören tillhandahållna Tjänsterna. Ersättningen skall i alla avseenden alltid vara begränsad till det lägre av 100 000 SEK och det belopp som Beställaren har betalat för Tjänsterna under den senaste 12-månadersperioden.

11. Sekretess

Leverantören förbinder sig att alltid leverera Tjänsterna i enlighet med god sed och gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig även att behandla sådan skyddsvärd information som Beställaren tillhandahåller för lagring eller annan behandling med yttersta sekretess. Leverantören skall tillse att alla anställda, inhyrda konsulter eller andra underleverantörer som kommer i kontakt med skyddsvärd information har ingått ett särskilt sekretessavtal med Leverantören. Detta stycke skall inte gälla i sådana situationer då information begärs av en tredje part som kan ha laglig rätt att ta del av informationen.

12. Giltighet och uppsägning

Om dessa Villkor av någon anledning, vilken som helst, skulle visa sig vara ogiltiga i någon mån skall det inte påverka giltigheten i Villkorens övriga delar. Avtalstiden för Tjänsterna är löpande utan någon bindningstid. Parterna har en uppsägningstid på en kalendermånad. En uppsägning ska begäras skriftligen och ska anses ha inkommit den sista dagen i den månad då Leverantören tar del av den. Leverantören förbehåller rätten att tillfälligt eller permanent stänga av konton och/eller användare om de bryter mot dessa Villkor eller andra föreskrifter som Leverantören har uppställt, eller mot i lag eller myndighetsföreskrifter uppställda villkor. I de fall en användare eller ett konto skulle utgöra en akut säkerhetsrisk för Tjänsternas funktion eller för andra användare av Tjänsternas ska Leverantören ha rätt att omedelbart stänga av användaren och avsluta det eller de konton som användaren är associerad till.

13. Priser och betalning

Betalning för Tjänsterna ska ske inom 30 dagar från den dag då faktura utställdes. Vid utebliven betalning förbehåller Leverantören rätten att ta ut en skälig ränta. Ränta ska beräknas enligt Räntelag (1975:635). Priser för Tjänsterna presenteras på Leverantörens webplats, där även beställning av Tjänsterna kan göras. Priserna kan komma att justeras från tid till annan och Leverantören förbehåller rätten därtill. Leverantören skall avisera eventuella prishöjningar minst en månad innan de träder i kraft genom offentliggörande på sin webplats.

14. Tvistelösning

Tvister med anledning av dessa Villkor ska hänskjutas till medling och/eller skiljeförfarande i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.